Viktor Berntsson Palmqvist

Teknikutveckling – positivt eller negativt?

Från elden till handdatorer. Från droskan till rymdfarkoster. Allt detta kan beskrivas som teknikutveckling. Därför kan vi enkelt se att utan den hade människan fortfarande befunnit sig i apstadiet . För att vi skall kunna diskutera om teknikutveckling är bra eller ej måste vi börja med att definiera ordet. I den här essän kommer jag att avhandla delar av progressen som skett från andra hälften av 1800-talet och framåt.

Teknikutvecklingen har varit omdiskuterad i många hundra år. I Jules Verne´s bok En världsomsegling under havet från 1870, är teknikutvecklingen både positivt och negativt framställd. I början återges ubåten som en farlig uppfinning, men ju längre in i boken man kommer förändras bilden mer och mer till det positiva. Detta visar att teknikutvecklingen på den tiden var något som var ganska okänt. Det var antagligen också så att man var rädd för den eftersom ubåten var så mycket snabbare än vad allt man någonsin tidigare sett. Det är uppenbart att Jules Verne inte var motståndare till utvecklingen utan insåg dess fördelar.

Ett annat verk som, liksom Jules Verne´s bok, också är både för och emot utvecklingen är filmen Avatar från2009 av regissören James Cameron. Mestadels är filmen negativ till det eftersom den nya tekniken håller på att förstöra Avatarernas hem. Det finns dock avsnitt i filmen då tekniken beskrivs som någonting positivt. Ett av dessa är när huvudpersonen första gången blir till en Avatar, vilket innebar att han blev fri från sin rullstol och kunde gå igen.

Ytterligare verk inom litteraturen som skildrar teknikutvecklingen är tillexempel novellen Staden av Rad Bradbury. Novellen handlar om en stad som gör revolution mot mänskligheten för att staden blivit illa behandlad av människorna. Alla människor som försökte komma in i staden utplånades av den. Detta, tycker jag, visar klart och tydligt att teknikutvecklingen inte beskrivs som något positivt i novellen. Det kan, dock, även tolkas som att det är mänskligheten som är orsaken till situationen.

Att problemen kanske inte är teknikutvecklingens fel, utan mänsklighetens, framgår även i filmen Invasion från 2007 av Oliver Hirschbiegel. Det märks tydligt i slutet av filmen där en av huvudpersonerna säger ”bra eller dåligt men vi är mänskliga igen”, det vill säga krigar, dödar och slåss. Detta påstående stämmer även in på filmen Minority report från 2002 av Steven Spielberg, där det också handlar om att mänskligheten är dålig. I den filmen är det, kort uttryckt, människorna som förstör en mycket bra idé när det gäller att förhindra brott . Mänsklighetens stora dilemma, så som det beskrivs i filmerna och novellen, är att alla människor handlar i första hand för egen vinning skull.

Om vi lämnar litteraturens värld och istället ser på hur teknikutvecklingen har påverkat själva samhället, så finner vi snabbt att teknikutvecklingen varit både positiv och negativ. Om vi börjar med den positiva sidan, kan vi tillexempel se att vi har mycket bättre kontakt och kommunikation med varandra idag än för hundra år sedan, med hjälp av massmedia och internet. Vi har även mycket bättre medicinsk vård. Helt enkelt har vi en högre levnadsstandard idag än vad man hade för 150 år sedan. Ser vi det istället från den negativa sidan, så har vi blodiga krig med bomber och andra massförstörelsevapen som används mot mänskligheten. En annan sak som ofta kommer upp som en negativ sida av teknikutvecklingen är olyckan som skedde i Tjernobyl då kärnkraftverket exploderade. Det var en tragedi både för de människor som levde där och för teknikutvecklingen som sådan.

Om vi inte skall se till människan utan till jorden istället, är den teknikutveckling som sker idag positiv eftersom att vi kan använda all ny teknik, som forskarna har tagit fram, för att rädda jorden från den globala uppvärmningen. Dockfinns det de som påstår att den globala uppvärmningen aldrig hade uppstått om det inte varit för att människan varit så ”klåfingrig” och kommit på all den teknik som visat sig vara miljöovänlig.

Jag tror att anledningen till varför många är negativa till teknikutvecklingen är att det är något nytt som kanske verkar farligt. Forskning visar att 80 % av människorna är emot förändring innan den är genomförd, men när förvandlingen väl är klar så är 80 % för. En annan sak som är anmärkningsvärd vad det gäller teknikutvecklingen är det faktum att de som är emot den ändå använder den. Ett exempel på detta är Miljöparitets språkrör Maria Wetterstrand som tycker att flyget är olämpligt transportmedel eftersom det skadar miljön, men ändå flyger hon varje vecka mellan Stockholm och Helsingfors privat.

Sammanfattningsvis framgår det tydligt att man ser på teknikutveckling på olika sätt beroende på vem man frågar. Frågar man en teknikforskare är det klart att man får ett positivt svar. Frågar man däremot en miljöaktivist blir svaret antagligen negativt. Det man ändå måste tänka på vad det gäller teknikutveckling är att utan den hade vi, som nämndes inledningsvis, fortfarande varit kvar i apstadiet. Det vi säkert kan säga om teknikutvecklingen, är att om vi upphör med den nu, kommer världen att gå under, eftersom att den teknik vi använder idag är alldeles för miljöovänlig.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s